Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
Tmi Maria Levoshkina
Y-tunnus 3168328-9

Aurinkotuulenkatu 4, 00990 Helsinki
050 551 10 60
yourtimefinland@gmail.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maria Levoshkina,
yourtimefinland@gmail.fi
050 551 10 60

3 Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri Tmi Maria Levoshkina

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, sekä puhelinnumero.
Alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.
Hieronta ja kotipalveluiden toteuttamista varten tarpeelliset esitiedot, sairaudet, lääkitys, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat tai terveysriskit.
Palvelusopimus ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan henkilötiedot, laillistetun edustajan yhteysteidot, sairaudet, lääkitys, hoitosuunnitelma ja toteutus sekä seuranta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot ja esitiedot kerätään henkilökohtaisesti asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan. Hoitoa koskevat tiedot syntyvät omassa toiminnassa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedoista syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Yourtime kauneushoitolan henkilöstö. Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000).

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
  • Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.